KVKK

KVKK

MAYA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI


MAYA TURIZM TAŞIMACILIK TICARET LTD. ŞTI. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI


MAYA TURIZM TAŞIMACILIK TICARET LTD. ŞTI. tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi hususlar dâhilinde işlenebilecektir:

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı listelenmiş olup, MAYA ’nın gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka amaçlar kapsamında da kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilecektir.Bu gibi durumlarda MAYA TURIZM TAŞIMACILIK TICARET LTD. ŞTI. tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yer alan kategoriler güncellenecektir.
 

C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
 

D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ


KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin bazı özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. Otellerimizde bulunmanız/konaklamanız nedeniyle kanunun 5/2. maddesi uyarınca işlenmesi zorunlu olan kişisel verilerinizin dışında, işlenmesi tarafınızca verilecek olan açık rızaya bağlı özel nitelikli kişisel veriler olan alerjen durumları, covid-19 önlemleri kapsamında ölçülen ateş değeriniz, kronik hastalığınızın olup olmadığı, Covid-19 geçirip geçirmediğiniz  ve diğer sağlık bilgileriniz, herhangi bir olumsuz sağlık durumu yaşanmaması veya yaşanması durumunda uygun tıbbi yardımın sağlanabilmesinin temin edilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.
 

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel-tüzel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI


Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara ve ticari faaliyetimize uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 

G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI


KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak;

i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
 

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER


KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Ayrıntılı bilgiyi www.kvkk.gov.tr adresindeki herkese açık tutulan VERBİS sicilinden de öğrenebilirsiniz.
 

I. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR


KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

i. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
ii. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
iii. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
iv. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
vi. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Mevzuatta gösterilen ve açık rıza gerektirmeyen konularla ilgili olarak da tarafımıza herhangi bir açık rıza vermişseniz, kanunun aradığı şartlar devam ettiği müddetçe bu haller hariç olmak üzere diğer konularda tarafımıza verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alma hakkına sahipsiniz.
 

İ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da şirketimizin Çağlayan mahallesi Barınaklar Bulvarı 2.Çelik apt. No.85/8 Muratpaşa ANTALYA adresine iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman [email protected] adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece [email protected] e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.